Wirtualne Ścieżki Dostępu

Projekty NCN:

  • “Eradykacja drobnoustrojów wyizolowanych z ran przewlekłych tworzących wielogatunkowy biofilm poprzez synergistyczny efekt terapii fotodynamicznej i różnych związków chemicznych – badanie in vitro”, grant NCN, Projekt Miniatura 5, nr 2021/05/X/NZ5/01600 – SEM
  • „Mikroskopowa analiza egzosomów generowanych przez komórki otrzewnowe poddane działaniu karboplatyny i paklitakselu”, grant NCN, OPUS 2020/37/B/NZ5/00100 – SEM
  • „Analiza reologiczna i teksturometryczna jako narzędzia do badania oddziaływań lek-polimer i polimer-polimer na przykładzie niskoacylowej gumy gellan i mesalazyny”,  grant NCN, Preludium 19, 2020/37/N/NZ7/02553  – SEM

Projekty finansowane ze środków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

  • „Badania monokryształów z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego” badania statutowe UMP nr 502-01-03313427-08870 – dyfraktometr RTG
  • „Badania substancji polikrystalicznych z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego” badania statutowe UMP nr 502-01-03313427-08870 – dyfraktometr proszkowy
  • „Identyfikacja produktów syntezy: – nowych pochodnych fotouczulaczy porfirynoidowych, – nowych koniugatów polifenoli na podstwie wyników uzyskanych z wykorzystaniem spektometrii mas – QUADRUPOLE-MS,  badania finansowane z budżetu Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych nr 502-01-03313427-08870
  • „Oznaczanie stężeń witamin rozpuszczalnych w wodzie (B1, B2, B6  i kwasu foliowego) i tłuszczach (A, D, E) w osoczu ludzkim”, budżet Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki, nr 502-01-33064130-04982 – Quadrupole-MS

Projekty finansowane z innych źródeł: