OFERTA UCA

 

Uczelniane Centrum Aparaturowe zaprasza przedstawicieli jednostek klinicznych i teoretycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu do całościowej lub częściowej (także w formule ad hoc) realizacji badań naukowych w laboratoriach jednostki. Centrum zapewnia możliwość wykonania eksperymentów naukowych (modelowania zjawisk biologicznych, stanów patologicznych itd.) na hodowlach komórek prawidłowych lub nowotworowych, w tym na materiale pierwotnym i komercyjnych liniach ustalonych. Oferujemy możliwość przeprowadzenia doświadczeń interwencyjnych, opierających się na inhibicji chemicznej, jak również podwyższeniu lub obniżeniu ekspresji określonych genów metodami biologii molekularnej. Prócz badań w standardowych warunkach 21% prężności tlenu, oferujemy możliwość prowadzenia doświadczeń w warunkach hipoksji. Poza możliwością wykonania eksperymentów in vitro. Uczelniane Centrum Aparaturowe zachęca do skorzystania z dostępnych metod oceny jakościowej i ilościowej na poziomie RNA, DNA i białka. W tym zakresie zapewniamy możliwość obrazowania za pomocą mikroskopii świetlnej, fluorescencyjnej oraz skaningowej, ocenę ekspresji genów, ich polimorfizmów oraz mutacji, jak również ocenę białka metodami: immunoenzymatyczną (ELISA), western-blot i cytometrii przepływowej. Ponadto oferujemy możliwość wykorzystania innych, często unikatowych metod, w tym: sortowania komórek, laserowej mikrodysekcji, wirowania przy wysokich prędkościach (do 414 600 x g, co odpowiada 80 000 rpm), wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz spekrometru do badań proteomicznych na aparaturze własnej Centrum dostępnej w murach Centrum Biologii Medycznej, aparaturze relokowanej do Centrum z innych jednostek oraz za pośrednictwem urządzeń udostępnianych za pośrednictwem tzw. wirtualnych ścieżek dostępu (aparatura zlokalizowana na terenie różnych jednostek UMP, której dysponentem jest Centrum). Uczelniane Centrum Aparaturowe dysponuje także możliwością przechowywania materiału biologicznego w zamrażarkach niskotemperaturowych oraz w ciekłym azocie. Osoby posiadające stosowne uprawnienia do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi mogą po uzyskaniu stosownej zgody udzielanej przez Lokalną Komisję Etyczną ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Poznaniu skorzystać z możliwości prowadzenia badań in vivo w podlegającej Centrum Pracowni Zwierząt Doświadczalnych.

Badacze zainteresowani realizacją swoich projektów w Uczelnianym Centrum Aparaturowym mają możliwość samodzielnej pracy na udostępnionej aparaturze, jak również mogą zlecić całość lub część badań do wykonania wykwalifikowanemu personelowi jednostki. Pracownicy Centrum służą także pomocą w zakresie planowania eksperymentów naukowych i interpretacji wyników.

Uczelniane Centrum Aparaturowe – Jesteśmy, aby pomagać!