PRACOWNIA ZWIERZĄT DOŚWIADCZALNYCH

 

Pracownia Zwierząt Doświadczalnych (PZD) Uczelnianego Centrum Aparaturowego mieści się na 3 kondygnacji budynku Centrum Biologii Medycznej. Jednostka jest zarejestrowana na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 0035 i stanowi ośrodek, podlegający Użytkownikowi, którym jest Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. PZD jest także zarejestrowana jako indywidualny hodowca pod numerem 040. Gatunki zwierząt, dla których PZD jest przystosowana lokalowo i funkcjonalnie to mysz domowa i szczur wędrowny.

PZD jest ośrodkiem typu CV-I, w którym zwierzęta konwencjonalne utrzymywane są w warunkach częściowej izolacji (semi-barrier). Ponadto, dzięki wytyczeniu odpowiednich, niekrzyżujących się dróg komunikacji, różnicy ciśnień między pomieszczeniami i korytarzami oraz systemowi śluz osobowych oraz podawczych, w ośrodku możliwe jest utrzymywanie, obok zwierząt konwencjonalnych, zwierząt SPF (Specific Pathogen-Free), w tym z szczepów z upośledzonym układem odpornościowym.

W skład PZD wchodzą dwa pomieszczenia kwarantanny, cztery pomieszczenia bytowe (2 dla zwierząt konwencjonalnych i 2 dla zwierząt SPF), pomieszczenie przystosowane do badań behawioralnych, trzy pomieszczenia zabiegowo-doświadczalne, pracownia preparatyki, zmywalnia, sterylizatornia z autoklawem przelotowym, zaplecze magazynowe (5 pomieszczeń) oraz pomieszczenia biurowe. Dobrostan zwierząt związany z ich bytowaniem w odpowiednich warunkach klimatu pomieszczeń zapewnia system centralny, wyposażony w indywidualne czujniki temperatury i wilgotności.

Wyposażenie zwierzętarni obejmuje:

 • klatki dla myszy typu mikroizolator (Uno)
 • regały indywidualnie wentylowane (IVC)
 • klatki dla szczurów
 • stacja wymiany klatek Phantom (Allentown)
 • autoklaw przelotowy (SMS: AS 666 WPA)
 • autoklaw nieprzelotowy (H+P Labortechnik: Varioklav 500E)
 • system do anestezji wziewnej (Minerve)
 • system do eutanazji za pomocą CO2 (Minerve)
 • gilotyna
 • zautomatyzowane stoły zabiegowe (TD-Trans)
 • regał metaboliczny do dobowej zbiórki moczu (Tecniplast: 3M12B940)
 • elektroniczny system znakowania zwierząt (UNo Micro ID/8 ISO Transponder)
 • mobilny system do dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń za pomocą H2O2 (Oxypharm: Nocospray 2)
 • komora z laminarnym przepływem powietrza (Faster: Safe Fast Classic)
 • cold room
 • inkubator CO2 (Panasonic: MCO-170AICD-PE)
 • mikroskop świetlny odwrócony (Zeiss: Primo Vert)
 • wirówka (Eppendorf: 5702)
 • lampy zabiegowe (Welch Allyn: GS600)

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem zwierząt w PZD jest:

 • posiadanie zgody na prowadzenie doświadczeń w PZD, wydanej przez Lokalną Komisję Etyczną w Poznaniu (http://jay.up.poznan.pl/kfibz/LKE/),
 • posiadanie stosownych wyznaczeń dla osób planujących i wykonujących procedury, ewentualnie do uczestnictwa w procedurach oraz uśmiercania zwierząt, uprawniających do realizacji tych zadań w PZD,
 • złożenie „Formularza zgłoszenia badania do realizacji w Uczelnianym Centrum Aparaturowym”, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Uczelnianego Centrum Aparaturowego

Uwaga: przy składaniu wniosków do Lokalnej Komisji Etycznej w Poznaniu oraz do Pełnomocnika Rektora ds. wydawania zezwoleń na wykonywanie doświadczeń na zwierzętach (prof. dr hab. Ewa Florek) należy podać nazwę jednostki w pełnym brzmieniu (Pracownia Zwierząt Doświadczalnych Uczelnianego Centrum Aparaturowego), wskazując jako Użytkownika Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Osobą wyznaczoną do sprawowania nadzoru nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku oraz nad ich dobrostanem (Art. 24 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych) jest lek. wet. Emilia Cicha. Osoby planujące wykonanie doświadczeń na zwierzętach w Pracowni Zwierząt Doświadczalnych UCA proszone są o kontakt z lek. wet. Emilia Cicha, celem uzgodnienia możliwości realizacji tych badań, w tym uzyskania podpisu na wniosku do LKE.

Regulamin Pracowni Zwierząt Doświadczalnych oraz instrukcje pracy w strefach przed i za barierą są do pobrania w zakładce: DOKUMENTY. Pozostałe instrukcje stanowiskowe są dostępne u personelu jednostki.