Zakończone

 

 • Regulacja epigenetyczna odpowiedzi na hipoksję w raku jelita grubego. Zakład Histologii i Embriologii, NCN,2018/30/M/NZ5/00831,05/2019-04/2024.
 • Przeprowadzenie oceny cytotoksyczności testem MTT na prawidłowych ludzkich fibroblastach skóry linii NHDF. Katedra i Zakład Toksykologii. NCN/2021/42/E/NZ7/00246/2022-2027
 • Ocena interakcji międzylekowych: zastosowanie biomimetycznych pokryć w zaawansowanej terapii raka wątroby,
  NCN UMO-2018/31/D/ST8/02434.
 • Przeprowadzenie eksperymentu wywołania otyłości dietą oraz indukcji alergicznego stanu zapalnego, NCN nr grantu 2019/35/B/NZ5/02906.
 • Nowe strategie w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca oparta o jedwabne nanonośniki ukierunkowane na unaczyniania guza. Katedra Biotechnologii Medycznej. NCN,SONATA 17,UMO-2021/43/P/NZ7/00622.
 • Ocena interakcji międzylekowych: Badanie invivo biodystrybucji nanocząsteczek opartych na polidopaminie, NCN MINIATURA, grant nr. 3/2019/03/X/NZ7/01940.
 • Określenie sztywności tkanki łącznej w aorcie świni domowej”, badania statutowe Katedry i Zakładu Chemii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej.
 • “Zmiany ekspresji genów kodujących wybranych przedstawicieli enzymów II fazy biotransformacji ksenobiotyków w wątrobie szczurów z wyindukowaną tolerancją alkoholową”, budżet Katedry i Zakładu Farmakologii.
 • Żelowanie jonotropowe i sieciowanie chemiczne jako narzędzia do otrzymania kapsułek   matrycowych z mesalazyną : konkurs Preludium NCN, grant nr 020/37/N/NZ7/02
 • Ocena ekspresji wybranych miRNA związanych z zaostrzeniemchoroby oskrzelowo-płucnej u dzieci chorych na mukowiscydozę metodą ddPCR. Grant NCN 2016/22/E/NZ5/00383
 • “Konsorcjum Analiz Klinicznych Proteomu Nowotworów”, grant NCI/NIH HHSN261201600005I.
 • “Badanie ekspresji wybranych genów i białek w komórkach wyizolowanych z błony otrzewnowej”, grant NCN OPUS nr 2016/23/B/NZ4/03711 oraz grant NCN PRELUDIUM nr 2018/29/N/NZ3
 • Ocena interakcji międzylekowych :olaparybu i metforminy u szczurów STN UMP 502-05-33114230-09618
 • Ocena interakcji międzylekowych: regorafenibu i atorwastatyny u szczurów NCN /2021/05/X/NZ7/01292/
 • Określenie wytrzymałości tkanki łącznej w aorcie świni domowej”, badania statutowe Katedry i Zakładu Chemii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej.
 • “Próba wyjaśnienia mechanizmu wzrostu ekspresji syntazy tlenku azotu w granulocytach obojętnochłonnych pod wpływem anestetyków lokalnych”, badania statutowe UMP nr 502-01-11011040-04806.
 • Przeprowadzenie oceny cytotoksyczności testem MTT na prawidłowych ludzkich fibroblastach skóry linii NHDF. Katedra i Zakład Toksykologii. NCN/2021/42/E/NZ7/00246/2022-2027
 • Eradykacja drobnoustrojów wyizolowanych z ran przewlekłych tworzących wielogatunkowy biofilm poprzez synergistyczny efekt terapii fotodynamicznej i różnych związków chemicznych – badanie in vitro – NCN, Projekt Miniatura 5, nr 2021/05/X/NZ5/01600.
 • Amorficzne dyspersje fosfolipidowo-polimerowe do zastosowań farmaceutycznych , budżet  Katedry Chemii Nieorganicznej  i Analitycznej
 • „Analiza strukturalna związków heterocykicznych. Badania rentgenograficzne struktury pochodnych z układem 2- i 4-tiazolinu, głównie pochodnych tiopirano [2,3-d]tiazol-2-onu. Badania rentgenograficzne struktury pochodnych 2-dioksydu 1,2-benzoksatiiny i 2,1-benzotiazyny”, budżet Katedry i Zakładu Chemii Organicznej – dyfraktometr RTG
 • “Badania termiczne związków aktywnych i ich wieloskładnikowych formulacji”, budżet Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych – Skaningowy kalorymetr różnicowy
 • “Badania termiczne związków aktywnych i ich wieloskładnikowych formulacji”, budżet Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych – Termowaga  TG 209 F3 Tarsus®
 • “Nowe matryce polimerowo-fosfolipidowe do otrzymywania amorficznych stałych rozproszeń substancji leczniczych”, grant NCBiR LIDER 56/0231/L-11/19/NCBR/2020 – Skaningowy kalorymetr różnicowy, Dyfraktometr proszkowy,  Termowaga  TG 209 F3 Tarsus® 
 • “Fosfolipidy jako zaróbki w amorficznych stałych dyspersjach: próba opracowania procesu wytłaczania stopu na gorąco dla doustnych preparatów słabo rozpuszczalnych leków”,  Phospholipid Research Center Heidelberg, nr PSM-2020-085/1 – Skaningowy kalorymetr różnicowy, Dyfraktometr proszkowy,  Termowaga  TG 209 F3 Tarsus®
 • “Analiza ekspresji wybranych białek i miRNA w mechanizmie tworzenia ciałek stresowych i ciałek P w rozwoju oporności wielolekowej”, grant NCN, Sonata Bis nr UMO-2018/30/E/NZ7/00614
 •  „Matryce na bazie gumy gellan sieciowane jonami magnezu jako nośniki leków o modyfikowanym uwalnianiu”grant NCN, Preludium 19, 2020/37/N/NZ7/02553 – Skaningowy kalorymetr różnicowy
 • „Obrazowanie tkanek raka jajnika metodą spektrometrii mas MALDI-MSI”, budżet Kliniki Onkologii Ginekologicznej – MALDI-TOF
 • “Ocena tożsamości związków aktywnych biologicznie o potencjalnym zastosowaniu w medycynie i nanotechnologii z wykorzystaniem metod spektometrii mas”, budżet Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych – MS MALDI
 • “Charakterystyka pochodnych epigallokatechiny i kurkuminy oraz koniugatów obu związków o potencjalnym zastosowaniu w medycynie z wykorzystaniem metod spektometrii mas”, grant NCN, OPUS 2019/35/B/NZ7/01165 – MS MALDI
 • Charakterystyka fizykochemiczna liofilizatu kolagenu otrzymanego z tołpygi białej”, Budżet Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku, nr 502-01-03314429-03439 – Skaningowy kalorymetr różnicowy, Dyfraktometr proszkowy,  Termowaga  TG 209 F3 Tarsus® 
 • “Skojarzona terapia raka wątroby z wykorzystaniem nanomateriałów”, grant NCBiR, Lider 11/0055/L-7/15/NCBR/2016
 • “Zmiany ekspresji genów kodujących wybranych przedstawicieli enzymów II fazy biotransformacji ksenobiotyków w wątrobie szczurów z wyindukowaną tolerancją alkoholową”, budżet Katedry i Zakładu Farmakologii.
 • “Charakterystyka fizykochemiczna układów amorficznych typy API-API”, budżet Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku, nr 502-01-03314429-03439 – Skaningowy kalorymetr różnicowy, Dyfraktometr proszkowy,  Termowaga  TG 209 F3 Tarsus® 
 • “Proteomiczna charakterystyka próbek stożka rogówki”, grant NCN, OPUS UMO-2018/31/B/NZ5/03280 – MS-MALDI
 • „Parazytozy ludzi i zwierząt”, badania statutowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej nr WLBiML-431-04/S/14/20170
 • „Analiza rozwoju cech pronowotworowych w prawidłowych komórkach jamy otrzewnej eksponowanej na karboplatynę i paklitaksel”, program WL2 UMP Młodzi Naukowcy nr 502-14-02203310-10597
 • „Wpływ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na progresję niedrobnokomórkowego raka płuca: znaczenie procesu starzenia prawidłowych komórek nabłonka oskrzelowego w modelu in vitro”, grant NCN MINIATURA nr 2017/01/X/NZ5/00041
 • “Proteomiczna charakterystyka próbek surowicy krwi pacjentek ciężarnych z cukrzycą”, badania statutowe UMP nr 502-01-11101420-05618
 • “Strategie proteomiczne w diagnostyce rozrostów i nowotworów trofoblastu”, grant NCN OPUS nr 2014/15/B/NZ7/00964
 • “Profilowanie białko-peptydowe próbki surowicy pacjentek z rakiem jajnika”, grant NCN OPUS nr 2014/15/B/NZ7/00964
 • “Analiza ekspresji genu PAX6 u pacjentów z delecją w regionie 11p13 metodą droplet digital PCR”, budżet Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej
 • Zadanie badawcze: Ocena długości telomerów w komórkach śródbłonka naczyniowego eksponowanych na surowice od pacjentów poddawanych terapii hipotensyjnej, realizowane w ramach projektu: “Wpływ leków hipotensyjnych na interakcje komórek śródbłonka naczyniowego z komórkami raka jajnika, trzustki i okrężnicy”, grant NCN Miniatura nr 2018/02/X/NZ5/00403
 • “Analiza zawiązku pomiędzy stężeniem rezystyny oraz profilem peptydowo-białkowym a insulinoopornością”, grant UMP Młodzi Naukowcy WL1, 19/MN/2018
 • “Poszukiwanie zależności pomiędzy polimorfizmem genu VEGF a czynnikami ryzyka kardiometabolicznego u osób z nadmierną masą ciała w populacji polskiej”, grant Młodzi Naukowcy WL1 nr 502-14-11191730-41123
 • “Zależność adipocytokin od parametrów antropomedycznych u pacjentów z zespołem metabolicznym”, budżet Katedry Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego
 • “Ocena stresu oksydacyjnego u pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej” , “Ocena parametrów szkodzenia śródbłonka u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym”, UMP – konkurs “Podaj rękę” 502-01-02228370-10617; 502-01-02001054-071-47, 500-01-02228370
 • “Zastosowanie ddPCR w monitorowaniu głębokiej odpowiedzi molekularnej u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową”, BioRad Polska
 • “Evaluation of drug carrier interactions in ternary mixture of bulk and compacted granules containing ibuprofen”, zadanie badawcze w ramach projektu ORBIS, Horizon2020, nr MSCA-RISE-2017 – SEM
 • “Oznaczanie alkaloidów izochinolinowych w osoczu ludzkim”, badania statutowe UMP nr 502-01-33064130-04982 – LC-MS
 • „Proteomiczna charakterystyka produktów pszczelich” , grant NCN Sonata 2016/23/D/NZ7/03949 – MALDI-TOF
 • „Testy obrazowania MALDI”, grant NCN Sonata 2016/23/D/NZ7/03949 – MALDI-TOF
 • „Zastosowanie metodyki iTraq w badaniu raka jajnika”, grant NCN OPUS 2014/15/B/NZ7/00964 – MALDI-TOF
 • „Badania proteomiczne alergii na jad owadów błonkoskrzydłych”, grant NCN Sonata 2016/23/D/NZ7/03949 – MALDI-TOF
 • Zadanie badawcze: Identyfikacja a-synukleiny w zwojach przywspólczulnych w jelicie szczura, w ramach projektu:”Urolityna A jako metabolit elagotanin o potencjalnej aktywności neuroprotekcyjnej – poszukiwanie mechanizmów działania w modelu choroby Parkinsona”, grant NCN Sonata nr 2017/26/D/NZ7/00748
 • “Badania aktywności przeciwnowotworowej dla pochodnych terpenoidów o budowie b-amyryny”, grant NCN Miniatura nr 2018/02/X/NZ7/01239
 • “Hodowla ludzkich fibroblastów skóry”, zadanie badawcze w grancie NCN, UMO-2016/21/D/NZ5/00064
 • “Ocena wpływu preparatu babki zwyczajnej na zawartość tkanki tłuszczowej, gospodarkę mineralną i inne wybrane parametry biochemiczne krwi u otyłych kobiet”, budżet Katedry i Zakładu Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej
 • “Ocena tożsamości pochodnych fotosensybilizatorów ftalocyjaninowych posiadających w swojej budowie kation imidazoliowy jako substancji aktywnych w terapii fotodynamicznej z wykorzystaniem spektrometrii mas – MS MALDI”, grant NCN Miniatura nr 503-19-33134270-30854-00862 – MS MALDI
 • “Badania amorficznych aktywnych substancji farmaceutycznych” grant NCN SONATA nr 2016/23/D/NZ7/01347 – dyfraktometr proszkowy
 • “Badania wpływu sterylizacji radiacyjnej na właściwości fizykochemiczne i biologiczne karbapenemów” badania statutowe UMP nr  502-01-03305411-08296 – dyfraktometr proszkowy
 • “Badania rentgenograficzne struktury związków heterocyklicznych pochodnych 2- i 4- trazolidonu, tiopirano [2,3-d][1,3] tiazol-2-onu, 2-amino-4- i 4-amino-2-tiazolinonu.“, badania finansowane z budżetu Katedry i Zakładu Chemii Organicznej – dyfraktometr RTG
 • “Badanie przeciwnadciśnieniowych właściwości flawonoidów w rozwoju nadciśnienia tętniczego indukowanego – badania in vivo”, grant NCN OPUS nr 2017/25/NZ7/02741
 • “Badanie rakotwórczości wielościennych nanorurek węglowych – podłoża dla inżynierii tkankowej – chrząstki stawowej”, grant NCN OPUS nr 2016/23/B/NZ7/01288
 • “Zdeponowanie próbek z surowicą chorych z chorobami naczyniowymi mózgu” – budżet Kliniki Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego
 • “Charakterystyka pochodnych porfirynoidów oraz ich metalicznych kompleksów o potencjalnym zastosowaniu w medycynie z wykorzystaniem matod spektometrii mas” – MALDI LIFT-TOF/TOF  badania statutowe Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych nr 502-01-03313427-08870
 • “Ocena tożsamości pochodnych fotosensybilizatorów ftalocyjaninowych posiadających w swojej budowie kation imidazoliowy jako substancji aktywnych w terapii fotodynamicznej z wykorzystaniem spektrometrii mas – MS MALDI”, grant NCN Miniatura nr 503-19-33134270-30854-00862 –  MS-ES
 • “Ocena tożsamości nanocząstek srebra pokrytych foosensybilizatorami porfirynowymi posiadającymi w swej budowie wiązania tioeterowe z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego SEM”, grant NCN Miniatura nr 503-19-33134270-30854-00862 – SEM
 • “Ocena tożsamości porfirynoidów oraz terpenoidów o potencjalnym zastosowaniu w medycynie i nanotechnologii z wykorzystaniem metod spektrometrii mas – MS MALDI” badania statutowe UMP nr 502-01-03313427-08870 – MALDI-TOF
 • “Ocena tożsamości porfirynoidów oraz terpenoidów o potencjalnym zastosowaniu w medycynie i nanotechnologii z wykorzystaniem metod spektrometrii mas – MS ES” badania statutowe UMP nr 502-01-03313427-08870 – Quadrupole MS
 • “Ocena wybranych markerów biochemicznych niedotlenienia wewnątrzmacicznego u płodów pacjentek w terminie porodu i ich korelacja z indeksem masy ciała”, badania statutowe UMP nr 502-01-011-25-184-04401
 • “Ocena zasobów ustrojowych witaminy K1 oraz K2 u pacjentów z mukowiscydozą”, badania statutowe UMP nr 502-01-01103115-07588 – Quadrupole MS
 • “Urolityna A jako metabolit elagotanin o potencjalnej aktywności neuroprotekcyjnej”, grant NCN Sonata nr 2017/26/D/NZ7/00748 – LC-MS
 • “Rola czynników represyjnych KRAB-ZNF (Kruppel-associated box-zinc finger proteins) w modulowaniu profilu epigenetycznego komórek nowotworowych”, grant NCN OPUS nr 2015/17/B/NZ2/03689
 • “Identyfikacja czynników biorących udział w międzypokoleniowej transmisji chorób cywilizacyjnych, Female Obesity Cohort and Intervention Study Group (MOCART Study Group) – badanie pilotażowe”, budżet Katedry i Zakładu Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej
 • “Skuteczność, toksyczność i immunogenność ukierunkowanych nośników leków opartych na bioinżynierowanym jedwabiu pajęczym”, grant NCN OPUS nr 2014-15/B/NZ7/00903 – SEM
 • “Ocena wpływu normalizacji unaczynienia guza na skuteczność terapeutycznych szczepionek czerniakowych w modelu mysim”, grant NCN OPUS nr 2016/23/B/NZ6/02542
 • “Oznaczenie poziomu glutationu w krwi obwodowej inkubowanej z nanocząstkami złota”, budżet Zakładu Immunobiochemii.
 • “Identyfikacja mikroRNA związanych z alergicznym stanem zapalnym w drogach oddechowych na modelu zwierzęcym astmy i alergicznego nieżytu nosa”, grant NCN, Preludium 12, 2016/23/N/NZ4/03246
 • “Analiza wzajemnych orientacji jednostek triterpenowych w dimerach kwasu oleanolowego”, badania finansowane z budżetu Katedry i Zakładu Chemii Organicznej – dyfraktometr RTG
 • “Ocena morfologii i wielkości nanocząstek tlenku tytanu(IV) funkcjonalizowanych fotosensybilizatorami porfirynoidowymi z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego”, grant NCN Opus nr 2016/21/B/NZ9/00783 – SEM
 • “Badania rentgenograficzne struktury związków heterocyklicznych pochodnych tiopirano[2,3-d][1,3]tiazol-2-onu, 2,2-dioksydu 1,2-benzoksatiiny i 2,1-benzotiazyny“, badania finansowane z budżetu Katedry i Zakładu Chemii Organicznej – dyfraktometr RTG
 • “Wpływ estradiolu oraz dihydrotestosteronu na ekspresję dehydrogenazy 17beta-steroidowej typu 1 i 2 w komórkach endotelialnych tętnic ludzkich in vitro”, badania statutowe UMP nr 502-14-11241820-11137
 • “Oznaczanie stężeń witamin rozpuszczalnych w wodzie (B1, B2, B6, B12, C i kwasu foliowego) i tłuszczach (A, D, E) w osoczu ludzkim” – LCMS 8030, badania statutowe Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki nr 502-01-33064130-04982
 • “Badania proteomiczne alergii na jad owadów błonkoskrzydłych – charakterysytyka immunoterapii”, grant NCN Sonata 2016/23/D/NZ7/03949 – MALDI-TOF
 • “Proteomiczna ocena komórki szpiczaka plazmocytowego celem określenia białek oraz szlaków sygnałowych zaangażowanych w nabytą odporność na inhibitory proteasomów”, badania statutowe UMP nr 502-01-2224361-00305
 • “Badania proteomiczne wpływu suplementacji probiotykami – kontynuacja”, budżet Katedry i Zakładu Leczenia Otyłości i Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej, badania statutowe UMP 502-01-11191730-07897, MS-MALDI
 • “Ocena tożsamości pochodnych porfirazyn z podstawnikami pirolilowymi oraz z ugrupowaniami kotwicznymi służącymi do osadzania na tlenku tytanu o potencjalnym zastosowaniu w medycynie i nanotechnologii z wykorzystaniem metod spektrometrii mas”, badania statutowe Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych nr 502-01-03313427-08870 – MS-MALDI
 • “Proteomiczna charakterystyka pyłku pszczelego”, grant NCN Sonata 2016/23/D/NZ7/03949 – MALDI-TOF
 • “Proteomiczna charakterystyka mleczka pszczelego”, grant NCN Sonata 2016/23/D/NZ7/03949 – MALDI-TOF
 • “Proteomiczna charakterystyka propolisu”, grant NCN Sonata 2016/23/D/NZ7/03949 – MALDI-TOF
 • “Testy obrazowania tkanek owadzich za pomocą techniki MALDI-MSI”, grant NCN Sonata 2016/23/D/NZ7/03949 – MALDI-TOF
 • “Wstępna analiza ekspresji rybosomalnych RNA (rRNA) w raku jajnika za pomocą metody FISH (fluorescence in situ hybridization)”,  zadanie badawcze w grancie NCN OPUS nr 2015/17/B/NZ7/03043
 • Zadanie badawcze: Analiza immunohistochemiczna obecności w mózgu (śródmózgowie, móżdżek, kora mózgowa) neuronów dopaminergicznych zawierające hydroksylazę tyrozynową (TH+), w ramach projektu: “Urolityna A jako metabolit elagotanin o potencjalnej aktywności neuroprotekcyjnej – poszukiwanie mechanizmów działania w modelu choroby Parkinsona”, grant NCN Sonata nr 2017/26/D/NZ7/00748
 • Zadanie badawcze: Barwienie histologiczne komórek nerwowych metodą Nissla (Nissl+) w mózgu (śródmózgowie, móżdżek, kora mózgowa), w ramach projektu:”Urolityna A jako metabolit elagotanin o potencjalnej aktywności neuroprotekcyjnej – poszukiwanie mechanizmów działania w modelu choroby Parkinsona”, grant NCN Sonata nr 2017/26/D/NZ7/00748
 • “Analiza występowania chorób przyzębia u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu” – badania finansowane z budżetu Katedry i Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji
 • Analiza termiczna: DSC”,  budżet Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej – Skaningowy kalorymetr różnicowy
 • “Badania morfologii i pomiar rozmiarów nanocząstek tlenku grafenu”, budżet Katedry Biofizyki – SEM
 • “Ocena stężenia lipokaliny neurofilowej związanej z żelatynazą (NGAL) w surowicy u osób z cukrzycą typu 1 jako wskaźnika cukrzycowej choroby nerek oraz jego związku z parametrami wyrównania metabolicznego cukrzycy”, budżet Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.
 • “Charakterystyka fizykochemiczna włókien polimerowych z substancją czynną”, Budżet Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku, nr 502-01-03314429-03439 – Skaningowy kalorymetr różnicowy, Dyfraktometr proszkowy
 • „Identyfikacja produktów syntezy nowych pochodnych kwasu glicyretynowego”, budżet Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, nr 502-01-03313427-08870 – Quadrupole-MS
 • “Regulacja epigenetyczna odpowiedzi na hipoksję w raku jelita grubego”, zadanie badawcze w grancie NCN Harmonia nr  2018/30/M/NZ5/00831
 • „Ocena stężenia kwasu chlorogenowego oraz 7-glukozydu apigeniny w osoczu szczurów”, budżet Katedry i Zakładu Farmakologii – Quadrupole-MS
 • “Proteomiczna charakterystyka lizatów komórkowych pozyskanych z rogówek pacjentów ze stożkiem rogówki”, grant NCN Opus nr 2018/31/B/NZ5/03280 – MS-MALDI
 • “Spontaniczne starzenie się komórek raka jajnika jako niedoceniana determinanta progresji nowotworu – badania na modelach in vitro i in vivo”, grant NCN OPUS nr 2017/25/B/NZ3/00122
 • “Wpływ IL-17 na produkcję VEGF przez komórki mezotelium otrzewnowego w kontekście dializoterapii otrzewnowej”, zadanie badawcze pt.: “Izolacja leukocytów otrzewnowych”, grant NCN OPUS nr 2016/23/B/NZ4/03711.
 • Ocena interakcji międzylekowych: regorafenibu i paracetamolu u szczurów, STN UMP /NSB0000028/05.2023-07.2024
 • Analiza farmakokinetyczna regorafenib-olaparyb w modelu zwierzęcym, STN UMP /NSB0000025/18.04.2023-17.10.2024.
 • Ocena interakcji międzylekowych: badania toksyczności przewlekłej nanocząstek opartych na polidopaminie,
  NCN UMO-2018/31/B/ST8/02460.
 • Ocena ekspresji  genów Hox w wadach wrodzonych głowy i szyi u dzieci. Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Katedra Histologii.
 • Ocena interakcji międzylekowych: regorafenibu i paracetamolu u szczurów