Realizowane w laboratoriach UCA

Projekty i zadania badawcze finansowane przez NCN:

 • Ocena ekspresji wybranych miRNA związanych z zaostrzeniemchoroby oskrzelowo-płucnej u dzieci chorych na mukowiscydozę metodą ddPCR. Grant NCN 2016/22/E/NZ5/00383
 • “Wpływ IL-17 na produkcję VEGF przez komórki mezotelium otrzewnowego w kontekście dializoterapii otrzewnowej”, zadanie badawcze pt.: “Izolacja leukocytów otrzewnowych”, grant NCN OPUS nr 2016/23/B/NZ4/03711
 • “Badanie ekspresji wybranych genów i białek w komórkach wyizolowanych z błony otrzewnowej”, grant NCN OPUS nr 2016/23/B/NZ4/03711 oraz grant NCN PRELUDIUM nr 2018/29/N/NZ3

Projekty i zadania badawcze finansowane ze środków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu:

 • “Określenie wytrzymałości tkanki łącznej w aorcie świni domowej”, badania statutowe Katedry i Zakładu Chemii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej.
 • “Wpływ suplementacji preparatem probiotycznym i/lub berberyną na profil kardio-metaboliczny, mikrobiotyczny oraz wykładniki stłuszczenia wątroby u pacjentów z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby – badanie randomizowane z podwójną ślepą próbą”, badania statutowe Katedry i Zakładu Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej.
 • “Próba wyjaśnienia mechanizmu wzrostu ekspresji syntazy tlenku azotu w granulocytach obojętnochłonnych pod wpływem anestetyków lokalnych”, badania statutowe UMP nr 502-01-11011040-04806
 • “Ocena stężenia surowiczego amyloidu A jako markera diagnostycznego i prognostycznego oraz wskaźnika monitorującego leczenie pacjentek z rakiem jajnika”, badania statutowe Kliniki Ginekologii Operacyjnej.
 • “Ryzyko reaktywacji zakażenia SARS-CoV-2 oraz jej wpływ na potransplantacyjny przebieg kliniczny u biorców allogenicznego przeszczepu komórek macierzystych układu krwiotwórczego od SARS-CoV-2 seropozytywnych dawców z uwzględnieniem statusu serologicznego biorcy”, grant Fundacji DKMS / budżet Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej.
 • “Zmiany ekspresji genów kodujących wybranych przedstawicieli enzymów II fazy biotransformacji ksenobiotyków w wątrobie szczurów z wyindukowaną tolerancją alkoholową”, budżet Katedry i Zakładu Farmakologii.

Projekty i zadania badawcze finansowane z innych źródeł:

 • “Ryzyko reaktywacji zakażenia SARS-CoV-2 oraz jej wpływ na potransplantacyjny przebieg kliniczny u biorców allogenicznego przeszczepu komórek macierzystych układu krwiotwórczego od SARS-CoV-2 seropozytywnych dawców z uwzględnieniem statusu serologicznego biorcy”, grant Fundacji DKMS / budżet Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej.
 • “Konsorcjum Analiz Klinicznych Proteomu Nowotworów”, grant NCI/NIH HHSN261201600005I.