Realizowane w laboratoriach UCA

Projekty i zadania badawcze finansowane przez NCN:

  • Zależne od płci zmiany w ekspresji genów w ludzkich komórkach śródbłonka żyły pępowinowej stymulowanych estradiolem. NC N2022/06/X/NZ2/00593
    Modulacja aktywności komórek odpornościowych w mikrośrodowisku guza za pomocą oligonukleotydowych terapeutyków dostarczanych przez jedwabne nanonośniki, NCN 2020/37/B/NZ6/03435.

Projekty i zadania badawcze finansowane ze środków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu:

  • Czy płeć komórek ma znaczenie? Porównanie wzorca ekspresji długich niekodujących RNA w komórkach endotelialnych pochodzących od kobiet i od mężczyzn
  • Ocena wpływu transfekcji miR-223-3p na regulację odpowiedzi na deksmetazon w hodowli in vitro i ex vivo mysich ILC2,ProScience 2022-young Scientists 502-14-15200800-11278
  • “Wpływ suplementacji preparatem probiotycznym i/lub berberyną na profil kardio-metaboliczny, mikrobiotyczny oraz wykładniki stłuszczenia wątroby u pacjentów z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby – badanie randomizowane z podwójną ślepą próbą”
  • Ocena stężenia surowiczego amyloidu A jako markera diagnostycznego i prognostycznego oraz wskaźnika monitorującego leczenie pacjentek z rakiem jajnika.
  • Ocena wpływu kwasu moczowego i allopurynolu na właściwości biologiczne komórek śródbłonka naczyniowego
  • Wpływ suplementacji preparatem probiotycznym i/lub berberyną na profil kardio-metaboliczny, mikrobiotyczny oraz wykładniki stłuszczenia wątroby u pacjentów z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby – badanie randomizowane z podwójnie ślepą prób.

Projekty i zadania badawcze finansowane z innych źródeł:

  • “Ryzyko reaktywacji zakażenia SARS-CoV-2 oraz jej wpływ na potransplantacyjny przebieg kliniczny u biorców allogenicznego przeszczepu komórek macierzystych układu krwiotwórczego od SARS-CoV-2 seropozytywnych dawców z uwzględnieniem statusu serologicznego biorcy”, grant Fundacji DKMS