Realizowane w laboratoriach UCA

Projekty i zadania badawcze finansowane przez NCN:

  • Regulacja epigenetyczna odpowiedzi na hipoksję w raku jelita grubego. Zakład Histologii i Embriologii, NCN,2018/30/M/NZ5/00831,05/2019-04/2024.
  • “Wpływ IL-17 na produkcję VEGF przez komórki mezotelium otrzewnowego w kontekście dializoterapii otrzewnowej”, zadanie badawcze pt.: “Izolacja leukocytów otrzewnowych”, grant NCN OPUS nr 2016/23/B/NZ4/03711.

Projekty i zadania badawcze finansowane ze środków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu:

  • Ocena ekspresji  genów Hox w wadach wrodzonych głowy i szyi u dzieci. Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Katedra Histologii.
  • Ocena wpływu transfekcji miR-223-3p na regulację odpowiedzi na deksmetazon w hodowli in vitro i ex vivo mysich ILC2,ProScience 2022-young Scientists 502-14-15200800-11278- izolacja komórek mięśni gładkich w hodowli  ex vivo płuc szczura, Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej.
  • “Wpływ suplementacji preparatem probiotycznym i/lub berberyną na profil kardio-metaboliczny, mikrobiotyczny oraz wykładniki stłuszczenia wątroby u pacjentów z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby – badanie randomizowane z podwójną ślepą próbą”, badania statutowe Katedry i Zakładu Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej.
  • Ocena stężenia surowiczego amyloidu A jako markera diagnostycznego i prognostycznego oraz wskaźnika monitorującego leczenie pacjentek z rakiem jajnika.

Projekty i zadania badawcze finansowane z innych źródeł:

  • “Ryzyko reaktywacji zakażenia SARS-CoV-2 oraz jej wpływ na potransplantacyjny przebieg kliniczny u biorców allogenicznego przeszczepu komórek macierzystych układu krwiotwórczego od SARS-CoV-2 seropozytywnych dawców z uwzględnieniem statusu serologicznego biorcy”, grant Fundacji DKMS / budżet Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej.